Innspilling av reklamestemme – Hva er optimal talehastighet?

reklamestemme talehastighet

Hva funker best, en reklamestemme som snakker i et sakte, moderat, eller raskere enn normalt tempo?  

Er talehastighet i reklamestemmer av betydning?

Den anerkjente forskeren Emma Rodero har blant annet forsket på virkningen talehastighet har på reklamer. I et forskningsprosjekt publisert i 2020 fikk hun produsert radiospotter med reklamestemmer med ulik talehastighet (160, 180 og 200 ord per minutt). Deretter ble 51 deltakere bedt om å lytte til reklamene samtidig som forskerne målte deres hjertefrekvens og elektrodermale aktivitet. I etterkant fylte respondentene ut spørreskjemaer, i tillegg til at de gjennomgikk tester for å undersøke hvor mye av reklamens innhold de fikk med seg.

Funnene fra dette forskningsprosjektet var at en reklamestemme med talehastighet på 160 og 180 ord per minutt var mest effektiv. Effektivitetsskalaen målte i hvilken grad reklamene var overbevisende, tydelige, naturlige og behagelige. Reklamene med talehastighet på 180 ord per minutt var de reklamene som i størst grad ble husket og gjenkjent, og som i størst grad oppildnet lytterne.1

Det finnes også annen forskning som støtter opp under disse funnene. For eksempel har Chebat m.fl. i deres artikkel «Voice and persuasion in a banking telemarketing context» forklart hvordan et høyt taletempo kan øke oppfattelsen av troverdighet i reklamer. I tillegg kan det føre til at lytteren blir mer interessert i å lære mer om tjenesten, mer tilbøyelig til å kjøpe tjenesten og også mer villig til å anbefale tjenesten.2

Holdninger til merkevaren

I en lignende studie undersøkte Chattopadhyay m.fl. om taletempo og tonehøyde hadde innvirkning på lytterens oppmerksomhet mot reklamen, hvor positiv holdning de hadde mot merkevaren, og hvor attraktiv de mente stemmen var. De hadde 166 deltagere i studien, som alle fikk høre forskjellige versjoner av den samme radiospotten. De ble bedt om å fylle ut et spørreskjema etter å ha hørt reklamen. Radioreklamen ble digitalt manipulert slik at deltagerne fikk høre den samme reklamen, men med ulik talehastighet (4.6 stavelser per sekund og 5.4 stavelser per sekund) og stemmetonehøyde.

Resultatet av undersøkelsen viste at kombinasjonen av en dyp reklamestemme med hurtig tempo gir mindre negative kognitive reaksjoner rettet mot annonser, mer positive holdninger til annonsen og mer positive holdninger til merkevaren.3

Oppsummering

Forskningen tyder på at tale på 180 ord per minutt er optimal for reklamer, og at et moderat hurtig tempo bærer med seg en rekke fordeler.

  • Et moderat hurtig taletempo (180 ord per minutt) kan gjøre at reklamen holder på lytterens oppmerksomhet og at lytteren forstår og husker innholdet
  • Et moderat hurtig tempo er mer effektiv i reklamer enn et veldig hurtig tempo (200 ord per minutt)
  • Hurtig taletempo kan gjøre lytteren mer oppildnet, mer positivt innstilt til reklamen og mer tilbøyelig til å kjøpe produktet eller tjenesten

OBS! All forskningen nevnt ovenfor har brukt engelsk- eller spanskspråklige reklamer i eksperimentene, og det er uvisst hvor overførbare disse funnene er til norskspråklige reklamer.

Fotnoter

1 (Rodero, 2020)

2 (Chebat et al., 2007)

3 (Chattopadhyay et al., 2003)

Litteraturliste

Chattopadhyay, A., Dahl, D. W., Ritchie, R. J. B., & Shahin, K. N. (2003). Hearing Voices: The Impact of Announcer Speech Characteristics on Consumer Response to Broadcast Advertising. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 198–204. https://doi.org/10.1207/S15327663JCP1303_02

Chebat, J.-C., Hedhli, K. E., Gélinas-Chebat, C., & Boivin, R. (2007). Voice and Persuasion in a Banking Telemarketing Context. Perceptual and Motor Skills, 104(2), 419–437. https://doi.org/10.2466/pms.104.2.419-437

Rodero, E. (2020). Do Your Ads Talk Too Fast To Your Audio Audience?: How Speech Rates of Audio Commercials Influence Cognitive and Physiological Outcomes. Journal of Advertising Research, 60(3), 337–349. https://doi.org/10.2501/JAR-2019-038

Norske Stemmer